Παραγγελίες / Επικοινωνία

Εδώ δεν έχει ούτε καλάθια αγορών ούτε πανέρια!
Για παραγγελίες, ανταλλαγές/δωρεές υλικού για το αρχείο, ή αν θέλετε βοήθεια στη διακίνηση της δικής σας έκδοσης στείλτε ένα email στο alcoholicdesaster@espiv.net